Herbs by Pharmacopoeia

Choose one or more pharmacopoeia

Search Results

Wu Shao She
乌梢蛇
Wu Shao She

Wu Shao She

Qian Nian Jian
千年健
Qian Nian Jian

Qian Nian Jian

San Ji Sheng
Gou Ji

Gou Ji

Sang Ji Sheng
桑寄生
Sang Ji Sheng

Sang Ji Sheng

Wu Jia Pi
五加皮
Wu Jia Pi

Wu Jia Pi

Ren Dong Teng
海桐皮
Hai Tong Pi

Hai Tong Pi

Ren Dong Teng
忍冬藤
Ren Dong Teng

Ren Dong Teng

Si Gua Lou
丝瓜络
Si Gua Luo

Si Gua Luo

Xi Xian Cao
豨莶草
Xi Xian Cao

Xi Xian Cao

Sang Zhi
桑枝
Sang Zhi

Sang Zhi