Formulas by Herbs

  1. Choose an herb, the formulas containing that herb will appear
  2. Choose the next herb, the formulas will down select based on both herbs
  3. Continue choosing until there is only one formula remaining

Angelica Pubescens Taxillus Decoction

Du Huo Ji Sheng Tang
Du Huo • Xi Xin • Fang Feng • Qin Jiao • Sang Ji Sheng • Du Zhong • Niu Xi • Rou Gui • Dang Gui • Chuan Xiong • Sheng Di Huang • Bai Shao • Ren Shen • Fu Ling • Zhi Gan Cao
Angelica Pubescens Taxillus Decoction

Bupleurum Decoction to Clear the Liver

Chai Hu Qing Gan Tang
Huang Qin • Huang Lian • Huang Bo • Zhi Zi • Di Huang • Dang Gui • Bai Shao • Chuan Xiong • Chai Hu • Jie Geng • Niu Bang Zi • Lian Qiao • Tian Hua Fen • Bo He • Gan Cao
Bupleurum Decoction to Clear the Liver

Yang Heartening Decoction

Yang He Tang
Yang Heartening Decoction • 阳和汤 • Shu Di Huang • Lu Jiao Jiao • Rou Gui • Pao Jiang • Bai Jie Zi • Ma Huang • Gan Cao
Yang Heartening Decoction

Yellow Dragon Decoction

Huang Long Tang
Da Huang • Mang Xiao • Zhi Shi • Hou Po • Ren Shen • Dang Gui • Jie Geng • Sheng Jiang • Da Zao • Gan Cao
Yellow Dragon Decoction

Xanthium Powder

Cang Er Zi San
Cang Er Zi • Xin Yi Hua • Bai Zhi • Bo He
Xanthium Powder

White Tiger plus Ginseng Decoction

Bai Hu Jia Ren Shen Tang
Shi Gao • Zhi Mu • Zhi Gan Cao • Geng Mi • Ren Shen
White Tiger plus Ginseng Decoction

White Tiger plus Cinnamon Twig Decoction

Bai Hu Jia Gui Zhi Tang
Shi Gao • Zhi Mu • Zhi Gan Cao • Geng Mi • Gui Zhi
White Tiger plus Cinnamon Twig Decoction

White Tiger Decoction

Bai Hu Tang
Shi Gao • Zhi Mu • Zhi Gan Cao • Geng Mi
White Tiger Decoction

Warm the Menses Decoction

Wen Jing Tang
Wu Zhu Yu • Gui Zhi • Dang Gui • Chuan Xiong • Bai Shao • E Jiao • Mai Men Dong • Mu Dan Pi • Ren Shen • Gan Cao • Sheng Jiang • Ban Xia
Warm the Menses Decoction

Warm Gallbladder Decoction

Wen Dan Tang
Zhu Ru • Zhi Shi • Ban Xia • Chen Pi • Fu Ling • Gan Cao • Sheng Jiang • Da Zao
Warm Gallbladder Decoction

Unripe Bitter Orange Chinese Garlic and Cinnamon Twig Decoction

Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang
Gui Zhi • Hou Po • Gua Lou • Xie Bai • Zhi Shi
Unripe Bitter Orange Chinese Garlic and Cinnamon Twig Decoction

Unblock the Orifices and Invigorate the Blood Decoction

Tong Qiao Huo Xue Tang
Chi Shao • Chuan Xiong • Tao Ren • Hong Hua • Cong Bai • Da Zao • Sheng Jiang • She Xiang
Unblock the Orifices and Invigorate the Blood Decoction

Two Ultimate Pills

Er Zhi Wan
Han Lian Cao • Nu Zhen Zi
Two Ultimate Pills

True Warrior Decoction

Zhen Wu Tang
Sheng Fu Zi • Bai Zhu • Fu Ling • Sheng Jiang • Bai Shao
True Warrior Decoction

Tonify the Yang to Restore Five-Tenths Decoction

Bu Yang Huan Wu Tang
Huang Qi • Dang Gui Wei • Chuan Xiong • Chi Shao • Tao Ren • Hong Hua • Di Long
Tonify the Yang to Restore Five-Tenths Decoction

Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction

Bu Zhong Yi Qi Tang
Huang Qi • Ren Shen • Bai Zhu • Zhi Gan Cao • Dang Gui • Chen Pi • Shen Ma • Chai Hu
Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction

Tokoro Decoction to Separate the Clear

Bei Xie Fen Qing Yin
Bei Xie • Yi Zhi Ren • Wu Yao • Shi Chang Pu
Tokoro Decoction to Separate the Clear

Three Substance Pill for Emergencies

San Wu Bei Ji Wan
Ba Dou • Gan Jiang • Da Huang
Three Substance Pill for Emergencies

Stephania and Astragalus Decoction

Fang Ji Huang Qi Tang
Huang Qi • Han Fang Ji • Bai Zhu • Zhi Gan Cao • Sheng Jiang • Da Zao
Stephania and Astragalus Decoction

Scallion and Prepared Soybean Decoction

Cong Chi Tang
Cong Bai • Dan Dou Chi
Scallion and Prepared Soybean Decoction