Herbs by English Name 

AJAX progress indicator

Bai Zhi
白芷
Dahurian Angelica

Dahurian Angelica

Long Gu
龙骨
Dragon Bone

Dragon Bone

Huo Long Guo
火龙果 
Dragon Fruit

Dragon Fruit

Han Lian Cao
旱莲草
Eclipta

Eclipta

Ma Huang
麻黄
Ephedra

Ephedra

Du Zhong
杜仲
Eucommia

Eucommia

Wu Zhu Yu
吳茱萸
Evodia

Evodia

Bo He
薄荷
Field Mint

Field Mint

Zhi Zi
栀子
Gardenia Fruit

Gardenia Fruit

Gan Jiang
干姜
Ginger (Dried)

Ginger (Dried)

Loading...