Formulas by English Name 

AJAX progress indicator

Gui Zhi Jia Da Huang Tang
Cinnamon Twig Plus Rhubarb Decoction

Cinnamon Twig Plus Rhubarb Decoction

Huang Lian Tang
Coptis Decoction

Coptis Decoction