Formulas by Pin Yin 

Search Results

Bai Hu Jia Ren Shen Tang
White Tiger plus Ginseng Decoction

White Tiger plus Ginseng Decoction

Cang Er Zi San
Xanthium Powder

Xanthium Powder

Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang
Bupleurum, Cinnamon Twig, and Ginger Decoction

Bupleurum, Cinnamon Twig, and Ginger Decoction

Cong Bai Jie Geng Tang
Scallion and Platycodon Decoction

Scallion and Platycodon Decoction

Da Huang Zhe Chong Wan
Rhubarb and Eupolyphaga Pill

Rhubarb and Eupolyphaga Pill

Da Ban Xia Tang
Major Pinellia Decoction

Major Pinellia Decoction

Da Chai Hu Tang
Major Bupleurum

Major Bupleurum

Loading...