Glossary

AJAX progress indicator
 • diaphoretic
  Produces or promotes sweating.
 • Dan Xi Xin Fa Fu Yu
  Additions to the Teachings of Dan Xi
 • Da Huang Fu Zi Tang
  Rhubarb and Prepared Aconite Decoction • 大黄附子汤 • Fu ZiDa Huang • Xi Xin
 • Rhubarb and Eupolyphaga Pill
  Rhubarb and Eupolyphaga Pill • 大黄蛰虫丸 • Da Huang • Tu Bie Chong • Tao Ren • Gan Qi • Qi Cao • Shui Zhi • Meng Chong • Huang Qin • Xing Ren • Sheng Di HuangBai ShaoGan Cao
 • Da Huang Zhe Chong Wan
  Rhubarb and Eupolyphaga Pill • 大黄蛰虫丸 • Da Huang • Tu Bie Chong • Tao Ren • Gan Qi • Qi Cao • Shui Zhi • Meng Chong • Huang Qin • Xing Ren • Sheng Di Huang • Bai Shao • Gan Cao
 • Major Pinellia Decoction
  Major Pinellia Decoction • 大半夏汤 • Zhi Ban XiaRen Shen • Feng Mi
 • Da Ban Xia Tang
  Major Pinellia Decoction • 大半夏汤 • Zhi Ban Xia • Ren Shen • Feng Mi
 • Major Order the Qi Decoction
  Major Order the Qi Decoction • 大承气汤 • Hou Po • Da Huang • Zhi Shi • Mang Xiao
 • Da Cheng Qi Tang
  Major Order the Qi Decoction • 大承气汤 • Hou Po • Da Huang • Zhi Shi • Mang Xiao
 • Major Bupleurum
  Major Bupleurum • 大柴胡汤 • Chai Hu • Huang Qin • Da Huang • Zhi Shi • Bai Shao • Ban Xia • Sheng JiangDa Zao
 • Da Chai Hu Tang
  Major Bupleurum • 大柴胡汤 • Chai Hu • Huang Qin • Da Huang • Zhi Shi • Bai Shao • Ban Xia • Sheng Jiang • Da Zao
 • Dang Gui Decoction for Frigid Extremities
  Dang Gui Decoction for Frigid Extremities • 当归四逆汤 • Gui ZhiDang Gui • Bai Shao • Xi Xin • Zhi Gan Cao • Da Zao • Chuan Mu Tong
 • Dang Gui Si Ni Tang
  Dang Gui Decoction for Frigid Extremities • 当归四逆汤 • Gui Zhi • Dang Gui • Bai Shao • Xi Xin • Zhi Gan Cao • Da Zao • Chuan Mu Tong
 • Dan Xi Xin Fa
  Teachings of Dan Xi
 • Dang Gui
  Chinese Angelica • Radix Angelicae Sinensis • 当归 • Warm • Bitter • Pungent • Sweet • Heart • Liver • Spleen
 • Betel Husk
  Betel Husk • Pericarpium Arecae Catechu • 大腹皮 • Slightly warm • Pungent • Large intestine • Small intestine • Spleen • Stomach
 • Da Fu Pi
  Betel Husk • Pericarpium Arecae Catechu • 大腹皮 • Slightly warm • Pungent • Large intestine • Small intestine • Spleen • Stomach
 • diabetic neuropathy
  Nerve damage from diabetes - particularly nerves in legs and feet.   
 • Codonopsis
  Codonopsis • Radix Codonopsis Pilosula (Franch.) Naanf • 党参 • Neutral • Sweet • Lung • Spleen
 • Dang Shen
  Codonopsis • Radix Codonopsis Pilosula (Franch.) Naanf • 党参 • Neutral • Sweet • Lung • Spleen
 • Rhubarb Root
  Rhubarb Root • Radix Et Rhizoma Rhei • 大簧 • Cold • Bitter • Heart • Liver • Large intestine • Stomach • Spleen
 • Da Huang
  Rhubarb Root • Radix Et Rhizoma Rhei • 大簧 • Cold • Bitter • Heart • Liver • Large intestine • Stomach • Spleen
 • Hong Zao
  Jujube • Fructus Zizyphi Jujubae • 大枣 • Sweet • Neutral • Spleen • Stomach
 • Jujube
  Jujube • Fructus Zizyphi Jujubae • 大枣 • Sweet • Neutral • Spleen • Stomach
 • Da Zao
  Jujube • Fructus Zizyphi Jujubae • 大枣 • Sweet • Neutral • Spleen • Stomach
 • Chinese Angelica
  Chinese Angelica • Radix Angelicae Sinensis • 当归 • Warm • Bitter • Pungent • Sweet • Heart • Liver • Spleen
 • Rhubarb and Prepared Aconite Decoction
  Rhubarb and Prepared Aconite Decoction • 大黄附子汤 • Fu Zi • Da Huang • Xi Xin