Glossary

AJAX progress indicator
 • atherosclerosis
  A disease where plaque builds up inside arteries. Inflammation makes plaques more likely to swell, rupture and cut off blood flow and causing a heart attack.
 • Pinellia White Atractylodes Gastrodia Decoction
  Pinellia White Atractylodes Gastrodia Decoction • 半夏白术天麻汤 • Zhi Ban Xia • Tian Ma • Bai Zhu • Ju Hong • Fu LingGan CaoSheng JiangDa Zao
 • Bai Hu Jia Ren Shen Tang
  White Tiger Decoction • 白虎汤 • Shi Gao • Zhi Mu • Zhi Gan Cao • Geng Mi • Ren Shen
 • Bai Hu Jia Gui Zhi Tang
  White Tiger Decoction • 白虎汤 • Shi Gao • Zhi Mu • Zhi Gan Cao • Geng Mi • Gui Zhi
 • Bai Hu Tang
  White Tiger Decoction • 白虎汤 • Shi Gao • Zhi Mu • Zhi Gan Cao • Geng Mi
 • Tokoro Decoction to Separate the Clear
  Tokoro Decoction to Separate the Clear • 荜解分清饮 • Bei Xie • Yi Zhi Ren • Wu Yao • Shi Chang Pu
 • Bei Xie Fen Qing Yin
  Tokoro Decoction to Separate the Clear • 荜解分清饮 • Bei Xie • Yi Zhi Ren • Wu Yao • Shi Chang Pu
 • Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium
  Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium • 半夏泻心汤 • Ban Xia • Gan JiangHuang QinHuang Lian • Ren Shen • Zhi Gan Cao • Da Zao
 • Ban Xia Xie Xin Tang
  Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium • 半夏泻心汤 • Ban Xia • Gan Jiang • Huang Qin • Huang Lian • Ren Shen • Zhi Gan Cao • Da Zao
 • Pinellia and Magnolia Bark Decoction
  Pinellia and Magnolia Bark Decoction • 半夏厚朴汤 • Zhi Ban Xia • Hou Po • Fu Ling • Sheng Jiang • Zi Su Ye
 • Ban Xia Hou Po Tang
  Pinellia and Magnolia Bark Decoction • 半夏厚朴汤 • Zhi Ban Xia • Hou Po • Fu Ling • Sheng Jiang • Zi Su Ye
 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
  Pinellia White Atractylodes Gastrodia Decoction • 半夏白术天麻汤 • Zhi Ban Xia • Tian Ma • Bai Zhu • Ju Hong • Fu Ling • Gan Cao • Sheng Jiang • Da Zao
 • Bai Shao
  White Root Peony • Albus Paeoniae Lactiflorae • 白芍 • Cool • Bitter • Sour • Liver • Spleen
 • Dahurian Angelica Root
  Dahurian Angelica Root • Radix Angelicae Dahuricae • 白芷 • Warm • Pungent • Lung • Spleen • Stomach
 • Bai Zhi
  Dahurian Angelica Root • Radix Angelicae Dahuricae • 白芷 • Warm • Pungent • Lung • Spleen • Stomach
 • Biota Twig Decoction
  Biota Twig Decoction • 柏葉湯 • Ce Bai Ye • Gan Jiang • Ai Ye
 • Bai Ye Tang
  Biota Twig Decoction • 柏葉湯 • Ce Bai Ye • Gan Jiang • Ai Ye
 • arthralgia
  painful joints from arthritis, excess weight, osteoarthritis, or joint injury
 • White Atractylodes Root
  White Atractylodes Root • Rhizoma Atractylodis Macrocephalae • 白术 • Warm • Bitter • Sweet • Spleen • Stomach
 • Bai Zhu
  White Atractylodes Root • Rhizoma Atractylodis Macrocephalae • 白术 • Warm • Bitter • Sweet • Spleen • Stomach
 • Pinellia Root
  Pinellia Root • Rhizoma Pinelliae Ternatae • 半夏 • Warm • Drying • Pungent • Toxic • Lung • Spleen • Stomach
 • Ban Xia
  Pinellia Root • Rhizoma Pinelliae Ternatae • 半夏 • Warm • Drying • Pungent • Toxic • Lung • Spleen • Stomach
 • White Root Peony
  White Root Peony • Albus Paeoniae Lactiflorae • 白芍 • Cool • Bitter • Sour • Liver • Spleen
 • Bei Ji Qian Jin Yao Fang
  Prescriptions Worth a Thousand in Gold for Every Emergency. By Sun Si-Miao. 30 volumes on gynecology during the Tang dynasty.