Glossary

AJAX progress indicator
 • Zi Su Ye
  Perilla Leaf • Folium Perillae • 紫苏叶 • Warm • Pungent • Aromatic • Lung • Spleen
 • Perilla Leaf
  Perilla Leaf • Folium Perillae • 紫苏叶 • Warm • Pungent • Aromatic • Lung • Spleen
 • Zuo Gui Yin
  Restore Left Kidney Decoction • 左归饮 • Shu Di HuangShan YaoGou Qi ZiFu LingShan Zhu YuZhi Gan Cao
 • Restore Left Kidney Decoction
  Restore Left Kidney Decoction • 左归饮 • Shu Di Huang • Shan Yao • Gou Qi Zi • Fu Ling • Shan Zhu Yu • Zhi Gan Cao
 • Zuo Jin Wan
  Left Metal Pill • 左金丸 • Huang LianWu Zhu Yu
 • Left Metal Pill
  Left Metal Pill • 左金丸 • Huang Lian • Wu Zhu Yu
 • Zhu Ye Shi Gao Tang
  Lophatherum and Gypsum Decoction • 竹叶石膏汤 • Dan Zhu Ye • Shi Gao • Ren Shen • Mai Men Dong • Ban Xia • Zhi Gan Cao • Geng Mi
 • Zhou Hou Bei Ji Fang
  Handy Therapies for Emergencies • 肘後備急方 • By Ge Hong (1970)